लामबद्ध - भिडियो प्रशोधन

निर्माता भाग संख्या निर्माता वर्णन मात्रा उपलब्ध छ एकाई मूल्य अर्डर
MU82645DES Intel REALSENSE VISION PROCESSOR D4 55
82535IVCIPXAD Intel IVCAM INTERPOSER 690
82634DSIPEX Intel DOUBLE SPRINGS INTERPOSER 55
82635DSASMDLPRQ Intel REALSENSE VISION PROCESSOR D4 BO 55
82635DSITR50P Intel REALSENSE D400 INTERPOSER 55