विद्युत आपूर्ति - बोर्ड माउन्ट

एक शक्ति स्रोत विद्युत ऊर्जा मा ऊर्जा अन्य प्रकारका धर्मान्तरित एक यन्त्र हो।

उपश्रेणी द्वारा खोजी गर्नुहोस्