एकीकृत सर्किट (आईसीएस)

एकीकृत सर्किट माइक्रो-इलेक्ट्रोनिक यन्त्र वा घटक एक प्रकारको छ।

उपश्रेणी द्वारा खोजी गर्नुहोस्